Bu sitenin size sunduu avantajlardan faydalanmak istiyorsanz ltfen ye olunuz.
       Anasayfa      Oyunlar      Fkralar      Yazlar      Hatralar      Soyaac      nternet      Top 10      Forumlar      S.S.S.      
Üye Giriþi
Nickname

ifre

Hala hesabnz yok mu? Hemen aabilirsiniz. yemiz olarak tema seebilme, yorum ayarlar ve isminizle yorum gnderme gibi avantajlara sahip olacaksnz.
Ana Menü
Konu Baþlýklarý

Çocuk
[ Çocuk ]

·SÜNNETE DAVET...
·DOÐUM HABER
·DOÐUM HABER
·Doðum Haber
·Çocuk Ýsteyenler için...
·DOÐUMLAR:
Destekleyenler
Çalýþkan Group Biliþim San.Tic.Ltd.Þti. .:: Yucin Bilgisayar ::. Hair Design Center Onnur Avantaj Maðazalarý
[ Destekleyenler ]
Bir Resim Bir Hatýra
DSCN1002-1.jpg
DSCN1002-1.jpg
Erikdibi Köyü Resmi Sitesi: Dernek

Bu Konuda Ara:   
[ Ana Sayfaya Git | Yeni Bir Konu Sein ]

  ESKÝ BAÞKAN - Veda...
Dernek
Deðerli arkadaþlar..
Yaklaþýk Beþ dönem (10 yýldýr) devam eden DERNEK BAÞKANLIÐI Görevimi yapýlan son KONGRE de aday olmayarak býraktým.
Sosyal sorumluluk projelerinde sürekli önde olmayý seven biri olmama raðmen,bu 10 yýl beni ve ekibimi çok yordu...
BUNUN NEDENLERÝNÝ SÝZLER ÇOK ÝYÝ BÝLÝYORSUNUZ..
Oluþacak ilgi ve desteðinizle,Yeni yönetime baþarýlar diliyorum.

Artýk aileme ve iþime daha fazla zaman ayýrmam gerektiðinin farkýna vardým.
mb 
herkese selam ve saygýlarýmla
MUSTAFA BAYANSAL
Gnderen: baskan Tarih: 03.06.2010 Saat: 10:13 (4924 okunma)
(yorumunuz? | Puan: 0)

  Duyuru: KONGRE
Dernek

GENEL KURUL ÝLANI

BAYBURT ERÝKDÝBÝKÖYÜ KÜLTÜR VE DAYANIÞMA DERNEÐÝ

YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐI'NDAN

Derneðimizin olaðan genel kurul toplantýsý 23 Mayýs 2010 Pazar günü, saat 13:00'de Dernek merkezimizin bulunduðu ... cad Barika sokak no :49 EYÜP/ÝST  adresinde aþaðýda yazýlý gündeme göre yapýlacaktýr.

Belirtilen gün çoðunluk saðlanamadýðý takdirde ikinci toplantý 30 Mayýs 2010 PAZAR günü ayný gündemle; ayný yer ve saatte nisapsýz olarak yapýlacaktýr.

Sayýn üyelerin toplantýya katýlmalarý saygý ile rica olunur.

Yönetim Kurulu

 

Gnderen: baskan Tarih: 07.05.2010 Saat: 10:58 (6070 okunma)
(Devam... | 1882 byte kald | yorumunuz? | Duyuru | Puan: 0)

  ÝFTARA DAVET
Dernek

Derneðimizin GELENEKSEL ÝFTAR programý 12 Eylül 2009 CUMARTESÝ günü yapýlacaktýr. HASAN ve MAHMUT ÇALIÞKAN,ýn  Maddi Katkýlarý ile vereceðimiz Geleneksel Ýftar Yemeði Etkinliðimize Tüm Köylülerimizin mazeretsiz katýlýmýný bekliyoruz ..


ADRES: Dernek merkezi. EYÜP/ÝST

Dernek Yönetimi

Gnderen: baskan Tarih: 06.09.2009 Saat: 01:51 (4798 okunma)
(yorumunuz? | Puan: 0)

  PÝKNÝK
DernekZiyaretçi bildirdi: "GELENEKSEL PÝKNÝÐÝMÝZ ,KÖYLÜLERÝMÝZDEN 30 AÝLE VE TOPLAMDA 140 KÝÞÝNÝN KATILIMI ÝLE KEMERBURGAZDA YAPILMIÞTIR.

YÖRESEL VE DÝÐER OYUNLARIN OYNANDIÐI PÝKNÝKTE ,KAZANLARA ÖDÜLLER VERÝLDÝ.YAPILAN ÇEKÝLÝÞTE 10 ELEKTRONÝK ALETÝ,ASIM ,VEYSEL,MÜRSEL, ÖZ ÝLE ÞEREF ÇALIÞKAN FATÝH ASYALI KAZANDILAR."
Gnderen: baskan Tarih: 08.07.2009 Saat: 22:21 (5484 okunma)
(Devam... | 858 byte kald | yorumunuz? | Puan: 0)

  Dernek,te Kahvaltýlý Toplantý Yapýlacaktýr.
DernekSayýn Üyelerimiz; (Ýsimler alfabe sýrasýna göre yazýlmýþtýr.)
Abuzer ve Yusuf TÜKENMEZ, Adem ÖZ, Ahmet ve Yusuf BÝLGÝN, Abdullah ÇALIÞKAN, Avni ÝSTEMÝ ve Kardeþleri, Beþir ÝSTEMÝ, Behlül ÇALIÞKAN,Cemil ÇALIÞKAN,Durmuþ ÇALIÞKAN, Erdoðan ÖZ ve Kardeþleri, Habip ERKOVAN, Habib ASYALI, Hasan TOPÇU, Hasan ve Mahmut ÇALIÞKAN, Hasan ve Nurullah BAYANSAL, Hicabi KURT, Hüseyin ÇALIÞKAN, Hüseyin OSMANOÐLU, Ý. Hakký ÇALIÞKAN, Kadir ÇALIÞKAN, Lokman ÇALIÞKAN, Mikdat (Hüseyin) TOPÇU, Mithat TOPÇU, Nadir TOPÇU, Nevrez ve Müzari DEVE, Nusret ÇALIÞKAN, Osman ÇALIÞKAN, Salih ÇALIÞKAN, Selami ve Ali ÇALIÞKAN, Süleyman TOPÇU, Þeref ve Mustafa ÇALIÞKAN, Remzi TÜKENMEZ ve Oðullarý, Tuncay KESKÝN, Þerif BÝLGÝN, Þevki ve Mehmet ÇALIÞKAN, Yusuf TOPÇU, Zafer BAYANSAL, Zekeriya ÇALIÞKAN,  
Gnderen: baskan Tarih: 16.05.2009 Saat: 16:09 (5932 okunma)
(Devam... | 3368 byte kald | yorumunuz? | Puan: 5)

  DERNEK MERKEZÝMÝZ HÝZMETÝNÝZDE...
DernekBayburt,umuzun düþman iþgalinden kurtuluþunun 91. yýldönümü fýrsatýný kaçýrmayarak, hazýrlýklarýmýzý tamamlayýp derneðimizin açýlýþýný bu günde yapmaya karar verdik.

Geniþ bir yabancý misafirlerinde katýlýmýnýn olduðu Açýlýþýmýzý Eyüp KAYMAKAM ý Sayýn Osman Kaymak ile Onursal Baþkan Ý.Hakký Çalýþkan beraber Yapmýþtýr.
Kurdeleyi Eyüp Ýlçesi Kaymakamý Osman Kaymak kesti

Kurdeleyi Eyüp Ýlçesi Kaymakamý Osman Kaymak kesti


AÇILIÞA GELENLER:
*Bayburt Kültür ve Yardým Derneði
*Bayburt Eðitim ve Kültür Vakfý
* BAYBURT YÖNETÝCÝ, SANAYÝCÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ
*Gaziosmanpaþa Dernekler Birliði
*Köy Dernek Baþkanlarý
*Muhtarlar Derneði
*SÝYASÝ PARTÝLERÝN BAÞKAN ADAYLARI VE YÖNETÝMLERÝ
*TOPCULAR MUHTARI:REMZÝ TÜKENMEZ
KÖYLÜLERÝMÝZDEN,DE 230 ÜYEMÝZDEN 73 KÝÞÝ !!!
Bu anlamlý günümüzde bizleri yanlýz býrakmayýp onurlandýran tüm herkese teþekkür ediyoruz.

Derneðimiz þimdilik hafta arasý akþam yedi den sonra ve cumartesi pazar açýk tutulacaktýr.
Erikdibi,li hemþerilerimize bu yeni mekan hayýrlý olsun..
DERNEK BAÞKANI : MUSTAFA BAYANSAL

Not:

http://www.bayburtpostasi.com.tr/yasam/etkinlik/87-etkinlik/785-bir-paylasim-yardimlasma-ve-dayanisma-dernegi-daha-hayirli-olsun-erikdibi
http://www.bayburt.net/index.php?inc=newsread&hid=1134&cat=

 

Gnderen: baskan Tarih: 22.02.2009 Saat: 14:23 (3686 okunma)
(Devam... | 4030 byte kald | yorumunuz? | Puan: 0)

  AÇILIÞA DAVET
DernekERÝKDÝBÝKÖYÜ DERNEK MERKEZÝMÝZÝN AÇILIÞINI 21 ÞUBAT CUMARTESÝ GÜNÜ SAAT 15,00 DE YAPIYORUZ.

TÜM  ÜYE VE HEMÞEHRÝLERÝMÝZ DAVETLÝDÝR.

ADRES: TOPCULAR MAH GÜRBÜZLER CAD BARÝKA SOKAK NO:49/A - EYÜP/ ÝSTANBUL

Dernek BAÞKANI/ Mustafa BAYANSAL


Not:

 

  http://www.bayburt.net/
http://www.baysiad.org.tr/?page=nread&nid=51&cat=1
http://www.bayburt69.com/duyurular/erikdibi_koyu.html
http://www.bayburtvakfi.org.tr/?SXNsZW09SGFiZXJEZXRheSZIYWJlck5vPTczJkthdGVnb3JpTm89MTM=

http://www.devetasikoyu.com/

http://www.bayburtpostasi.com.tr/yasam/etkinlik/87-etkinlik/740-erikdibi-dernegi-21-subati-kendilerine-acilis-gunu-secti

Gnderen: baskan Tarih: 17.02.2009 Saat: 23:44 (3318 okunma)
(Devam... | 1627 byte kald | yorumunuz? | Puan: 0)

  DERNEK MERKEZÝMÝZÝN AÇILIÞI
Dernek29 01 2009 PERÞEMBE GÜNÜ AÇILIÞ ÖNCESÝ "YOL HARÝTAMIZI BELÝRLEMEK AMAÇLI 22 KÝÞÝYE YAPILAN TOPLANTI ÇAÐRISI SONRASINDA,KATILAN 12 KÝÞÝYLE YAPILAN GÖRÜÞMEDE GELEN KÝÞÝLERLE VE ALINAN KARAR GEREÐÝ

DERNEK MERKEZÝMÝZÝN AÇILIÞINI 21ÞUBAT CUMARTESÝ GÜNÜ SAAT 14,00 DE

YAPILMASINA VE DERNEK TADÝLAT GÝDERLERÝ ÝÇÝN YENÝDEN BAÐIÞ & AÝDAT TOPLAMA ÇALIÞMASINA HIZ VERÝLMESÝNE KARAR VERÝLDÝ.

BÝLGÝNÝZE SUNULUR

Dernek BAÞKANI/ Mustafa BAYANSALNot: *DERNEÐÝMÝZE VE KÖYÜMÜZE YAPTIÐINIZ MADDÝ MANEVÝ KATKILARINIZDAN DOLAYI ÞÜKRANLARIMIZI SUNARIZ

ERÝKDÝBÝ KÖYÜ YARDIMLAÞMA VE . DAYANIÞMA DERNEÐÝ

Gnderen: baskan Tarih: 31.01.2009 Saat: 00:04 (3107 okunma)
(Devam... | 1652 byte kald | yorumunuz? | Puan: 0)

  2009 TAKVÝM ÇALIÞMASI
DernekDEÐERLÝ ÜYELER, EN SON 2005 YILINDA YAPMIÞ OLDUÐUMUZ "TAKVÝM"ÇALIÞMASI SONRASINDA BU YILDA 6 YAPRAKLI BÝR TAKVÝM ÇALIÞMASI YAPILMAKTADIR.

TAKVÝMDE REKLAMI ÝLE YER ALMAK ÝSTEYEN  ÝÞVEREN ÜYELERÝMÝZ,COK ACÝL  YÖNETÝMLE ÝRTÝBAT KURMALARI GEREKMEKTEDÝR.

REKLAM BEDELÝ 100YTL VE KARTVÝZÝT BOYUTUNDA OLACAKTIR.

SAYGILARIMLA

DERNEK BAÞKANI

MUSTAFA BAYANSAL
Gnderen: baskan Tarih: 03.01.2009 Saat: 11:59 (3199 okunma)
(Devam... | 731 byte kald | yorumunuz? | Puan: 0)

  Duyuru: Dernek Tadilatý Ýçin Baðýþ Çaðrýsý...
DernekSaygýdeðer Üyelerimiz,.. Dernek yerimizin tadilatýnýn ve Kurban Bayramýna açýlýþýnýn Yetiþebilmesi için ACÝL Paraya ihtiyaç var Yönetim Kurulumuzca aldýðýmýz Karar gereði Köylülerimize Yapýlan SALMA nedeniyle asgari Her üyemiz 100 er YTL Verecek, imkaný olanlardan daha yüksek meblaðlarda Baðýþ ve Aidatýnýzý bu Hesaba Yada yetkili Bölge Temsilcilerimize Makbuz mukabili Ödeme Yapmanýzý bekliyoruz.
Gnderen: baskan Tarih: 28.11.2008 Saat: 23:39 (2637 okunma)
(Devam... | 1523 byte kald | yorumunuz? | Duyuru | Puan: 0)


Arama


Günün Haberi
Bugn iin henz nemli bir haber yok.
Döviz Kurlarý


USD: YTL
EUR: YTL

*TCMB Gnlk Kur.

Geçmiþ Haberler
27.11.2008
· Þubemizin Açýlýþý ve Ýftar Programý
15.04.2008
· GENEL TOPLANTI ÇAÐRISI !!!
04.07.2007
· Aidat Ödemeleri..!!!
03.12.2006
· DERNEÐÝMÝZ AMACI NEDÝR?
06.06.2006
· FUTBOL TURNUVASI

Anasayfa Haber Gnder nceleme Gnder Fkra Gnder letiim

alkan Group